โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. คู่มือโครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   >>>>  ดาวน์โหลด

2. อักษรย่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   >>>>  ดาวน์โหลด

3. ขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างหรือจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  >>>>  ดาวน์โหลด