ข้อมูลกองนโยบายและแผน

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 1  ใน 9 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการสถาปนาขึ้นตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานระดับกอง (1 ใน 5 กอง) สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยการจัดตั้งขึ้นจากอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสองแห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2548 เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวางนโยบายและแผนการพัฒนา เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่วิเคราะห์แผนงาน งบประมาณ รวบรวมและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยแบ่งงานออกเป็น 5 งาน 1 ศูนย์ คือ

– งานบริหารงานทั่วไป
– งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
– งานงบประมาณและติดตามประเมินผล
– งานข้อมูลสารสนเทศ
– งานวิเทศสัมพันธ์
– ศูนย์ศึกษานานาชาติ