ข้อมูลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ( ITA )

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัดที่ ๙
 
O๑ โครงสร้าง

 

แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ
ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
ดาวน์โหลด
O๓ อำนาจหน้าที่
ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
ดาวน์โหลด
O๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีระยะเวลามากกว่า ๑ ปี ซึ่งมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พศ. ๒๕๖๔ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
ดาวน์โหลด
O๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีระยะ ๑ ปี ซึ่งเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พศ. ๒๕๖๔ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
ดาวน์โหลด
O๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน 
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
ดาวน์โหลด
O๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พศ ๒๕๖๓ โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เข่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามหมาย เป็นต้น
ดาวน์โหลด
O๑๓ คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ ใช้ยึดถือปฏิบติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่นเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
ดาวน์โหลด PM-22
ดาวน์โหลด PM-23
ดาวน์โหลด PM-29
ดาวน์โหลด PM-32
O๑๕ ข้อมูลสถิติการให้บริการ 
ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยๆ และเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สถิติการออกรหัสโครงสร้าง
การออกรหัสโครงการนอกแผน
O๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ปี พ.ศ. ๒๕’๖๓
ดาวน์โหลด
O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีระยะ ๑ ปี ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พศ ๒๕๖๔ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
ดาวน์โหลด
O๑๙ รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน 
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พศ. ๒๕๖๔ ในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
จำแนกตามหน่วยงาน
จำแนกตามผลผลิต
O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยๆ ในปี พศ. ๒๕๖๔ เช่นร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
ดาวน์โหลด
O๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
การดำเนินการหรือกิจกรรมในปี พศ. ๒๕๖๔ ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
ดาวน์โหลด

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมถาพันธ์ 2564 

 >> ดูข้อมูลย้อนหลัง ปี 2563  <<

 >> ดูข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562  <<