ITA

ข้อมูลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัดที่ ๙
๑ การแบ่งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลอีสาน

โครงสร้างหน่วยงาน

๒ อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามที่กฎกำหนด

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

๔ แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕ การกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานปรระจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน

รายงานผลแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน

๖ ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน

๗ สถิติการให้บริการของกองนโยบายและแผน

สถิติการให้บริการของกองนโยบายและแผน

๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๙ การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐ ผู้รับบริการ ผู้ติดต่อ สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน โดยเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน

สายตรงผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๑๑ การดำเนินการหรือกิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สรุปผลการประชาพิจารณ์
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระยะ 4 ปี พ.ศ.2561-2564