ITA 2563

ข้อมูลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ( ITA )

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

 

ตัวชี้วัดที่ ๙
O ๑ โครงสร้าง
แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราขการของมหาวิทยาลัยฯ
ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
ดาวน์โหลด
O ๓ อำนาจหน้าที่
ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
 

ดาวน์โหลด

 

O ๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีระยะเลามากกว่า ๑ ปี ซึ่งมีระยะเลาปังคับใช้ครอบคลุมปี พศ. ๒๕๖๓ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวขี้วัด เป็นต้น
 

ดาวน์โหลด

 

O ๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินภารกิจยองมหาวิทยาลัยๆ ที่มีระยะ ๑ ปี ซึ่งมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พศ. ๒๕๖๓ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนิน เป็นต้น
 

ดาวน์โหลด

 

O ๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน 
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 

ดาวน์โหลด ไตรมาส 1
ดาวน์โหลด ไตรมาส 2

 

O ๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พศ ๒๕๖๒ โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เข่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรค ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามหมาย เป็นต้น
ดาวน์โหลด
O ๑๔ คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ 
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาสัยฯใช้เป็นข้อมูลในการอรับบริการหรือติดต่อกับมหาวิทยาลัยฯมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่นเป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใดกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
ดาวน์โหลด PM-22
ดาวน์โหลด PM-23
ดาวน์โหลด PM-29
ดาวน์โหลด PM-32
O ๑๕ ข้อมูลสถิติการให้บริการ 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ พศ. ๒๕๖๓ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยๆ
 

ดาวน์โหลด

 

O ๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ปี พ.ศ. ๒๕’๖๒
 

ดาวน์โหลด

 

O ๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีระยะ ๑ ปี ที่มีระยะเวลาปังคับใช้ในปี พศ ๒๕๖๓ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 

ดาวน์โหลด
O ๑๙ รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖เดือน 
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พศ. ๒๕๖๓ ในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
ดาวน์โหลด ไตรมาส 1
ดาวน์โหลด ไตรมาส 2
O ๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยๆในปี พศ. ๒๕’๖๓ เช่นร่วมวางแผ่น ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
 

ดาวน์โหลด
O ๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
การดำเนินการหรือกิจกรรมในปี พศ. ๒๕๖๓ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างซัดเจน
 

ดาวน์โหลด

 

ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2563   >> ดูข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562  <<