การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) กองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

องค์ความรู้ที่ 1 “การจัดเก็บข้อมูลกองนโยบายและแผนด้วย Google Drive”

องค์ความรู้ที่ 2 “การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อออนไลน์”