แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่ความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี ( 2566-2570 )

ดาวน์โหลดเอกสาร   word : แผนพลิกโฉมฯ ฉบั… Read moreแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่ความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี ( 2566-2570 )

แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงปม. 2566

เอกสาร แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงปม… Read moreแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงปม. 2566

แผนปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติการ (ฉบับปรับป… Read moreแผนปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการใช้งานระบบติดตา… Read moreคู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร คำรับรองการปฏิบัติราชการ… Read moreคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย… Read moreแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) กองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร องค์ความรู้ที่ 1 “… Read moreการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) กองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2562

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ดาวน์โหลดไฟล์ แผนปฏิบัติการมหาวิท… Read moreแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการชี้แจง คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาฯ

เล่มอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาฯ งปม 2563 … Read moreเอกสารประกอบการชี้แจง คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาฯ