แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารหมายเลข 1 งบจังหวัดกลุ่มจังหวัด งบ… Read moreแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เล่มแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มทร.อีสาน

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ดาวน์… Read moreเล่มแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มทร.อีสาน

แผนปฎิบัติการ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฎิบัติการ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบปร… Read moreแผนปฎิบัติการ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) กองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2561

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: … Read moreการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) กองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2561

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลย… Read moreแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3