แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่ความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี ( 2566-2570 )

ดาวน์โหลดเอกสาร   word : แผนพลิกโฉมฯ ฉบั… Read moreแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่ความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี ( 2566-2570 )