เอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่๒

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๖-๗  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

powerpoint 9 มทร.1

pdf 9 มทร.