รายงานข้อมูลสถิติการศึกษาประจำปี 2563

<<< กลับ 

 

(ดาวน์โหลด)...รายงานจำนวนนักศึกษา มทร.อีสาน แยกคณะ แยกวิทยาเขต

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS  ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

 

(ดาวน์โหลด)...รายงานจำนวนนักศึกษา มทร.อีสาน แยกคณะ แยกวิทยาเขต

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

(ดาวน์โหลด)...รายงานจำนวนนักศึกษา มทร.อีสาน แยกคณะ แยกวิทยาเขต

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

(ดาวน์โหลด)… ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 1/2563

ที่มา : ระบบงานบุคลากร (HR)

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วันที่  30 สิงหาคม 2563

(ดาวน์โหลด)… ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2/2563

ที่มา : ระบบงานบุคลากร (HR)

ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันที่  30 ธันวาคม 2563

 

(ดาวน์โหลด).. รายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS  ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563

 

(ดาวน์โหลด).. รายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.อีสาน

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS  ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

 

ข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2563

 

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะบริหารธุรกิจ

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

 

 

ข้อมูล FTES ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปี 2563

 

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาฤดูร้อน คณะบริหารธุรกิจ

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาฤดูร้อน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาฤดูร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาฤดูร้อน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาฤดูร้อน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

 

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS 
ภาคการศึกษาที่ 1  ณ วันที่  21 สิงหาคม  2563
ภาคการศึกษาที่ 2  ณ วันที่  30 ธันวาคม  2563
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ณ วันที่  1 พฤษภาคม 2564

ข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2563

 

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS 
ภาคการศึกษาที่ 1  ณ วันที่  21 สิงหาคม  2563
ภาคการศึกษาที่ 2  ณ วันที่  30 ธันวาคม  2563

ข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2563

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 2

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 2

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS 
ภาคการศึกษาที่ 1  ณ วันที่  21 สิงหาคม  2563
ภาคการศึกษาที่ 2  ณ วันที่  30 ธันวาคม  2563

ข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ,2 และภาคการศึกษา summer ประจำปี 2563

 

 

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ,2 และ summer 

 

 

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS 
ภาคการศึกษาที่ 1  ณ วันที่  21 สิงหาคม  2563
ภาคการศึกษาที่ 2  ณ วันที่  30 ธันวาคม  2563