รายงานข้อมูลสถิติการศึกษาประจำปี 2564

<<< กลับ 

(ดาวน์โหลด)...รายงานจำนวนนักศึกษา มทร.อีสาน แยกคณะ แยกวิทยาเขต

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(ดาวน์โหลด)… ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 1/2564

ที่มา : ระบบงานบุคลากร (HR)         ภาคการศึกษาที่ 1/2564   ณ   วันที่  31 สิงหาคม 2564

(ดาวน์โหลด).. รายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564