รายงานข้อมูลสถิติการศึกษาประจำปี 2562

<<< กลับ 

 

(ดาวน์โหลด)...รายงานจำนวนนักศึกษา มทร.อีสาน แยกคณะ แยกวิทยาเขต

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 

 

(ดาวน์โหลด).. รายงานจำนวนนักศึกษา มทร.อีสาน แยกคณะ แยกวิทยาเขต

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS   ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

 

(ดาวน์โหลด).. รายงานจำนวนนักศึกษา มทร.อีสาน แยกคณะ แยกวิทยาเขต

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

 

(ดาวน์โหลด)… ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 1/2562

ที่มา : ระบบงานบุคลากร (HR)

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 วันที่  31 สิงหาคม 2562

 

(ดาวน์โหลด)… ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2/2562

ที่มา : ระบบงานบุคลากร (HR)

ภาคการศึกษาที่ 2/2562 วันที่  3 มกราคม 2563

 

(ดาวน์โหลด).. รายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS  ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

 

(ดาวน์โหลด).. รายงานข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ปี 2562

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS  ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

 

 

(ดาวน์โหลด).. รายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.อีสาน

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS  ณ วันที่ 2 มกราคม 2563

 

ข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2562

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  คณะบริหารธุรกิจ

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

 

ข้อมูล FTES ภาคการศึกษา Summer ประจำปี 2562

(ดาวน์โหลด)…  รายงานข้อมูล FTES Summer คณะบริหารธุรกิจ

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES Summer คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES Summer คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES Summer คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES Summer วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

 

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS 
ภาคการศึกษาที่ 1 ณ วันที่  31 สิงหาคม  2562
ภาคการศึกษาที่ 2 ณ วันที่  20 ธันวาคม  2562

ภาคการศึกษา Summer ณ วันที่  10 มิถุนายน 2563

 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

(ดาวน์โหลด).. ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562

(ดาวน์โหลด).. ภาคการศึกษาที่ 2/2562

 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

(ดาวน์โหลด).. ภาคการศึกษาที่ 1 – 2  / 2562

 

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS 
ภาคการศึกษาที่ 1  ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ภาคการศึกษาที่ 2  ณ วันที่ 27 มกราคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ดาวน์โหลด).. ภาคฤดูร้อน summer/2561

(ดาวน์โหลด).. ภาคการศึกษาที่ 1/2562

(ดาวน์โหลด).. ภาคการศึกษาที่ 2/2562

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารนเทศ

(ดาวน์โหลด).. ภาคฤดูร้อน summer/2561

(ดาวน์โหลด).. ภาคการศึกษาที่ 1/2562

(ดาวน์โหลด).. ภาคการศึกษาที่ 2/2562

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(ดาวน์โหลด).. ภาคฤดูร้อน summer/2561

(ดาวน์โหลด).. ภาคการศึกษาที่ 1/2562

(ดาวน์โหลด).. ภาคการศึกษาที่ 2/2562

 

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS 
ภาคการศึกษาที่ 1  ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ภาคการศึกษาที่ 2  ณ วันที่ 27 มกราคม 2563

(ดาวน์โหลด).. รายงานข้อมูล FTES วิทยาเขตสกลนคร

 

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS 
ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1/2562 ณ 31 สิงหาคม 2562
ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 2/2562 ณ 20 ธันวาคม 2562
ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 3/2562 ณ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ใช้ข้อมูลเดียวกันกับ 3/2561)