รายงานข้อมูลสถิติการศึกษาประจำปี 2561

<<< กลับ 

(ดาวน์โหลด)… ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 1/2561

ที่มา : ระบบงานบุคลากร (HR)

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

(ดาวน์โหลด)… ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2/2561

ที่มา : ระบบงานบุคลากร (HR)

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันที่ 30 มกราคม 2562

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ปี 2561

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS  ณ วันที่  31 กรกฏาคม 2561

(ดาวน์โหลด).. รายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.อีสาน

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS  ณ วันที่ 10 เมษายน 2562

ข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2561

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  คณะบริหารธุรกิจ

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

 

ข้อมูล FTES ภาคการศึกษา Summer ประจำปี 2561

(ดาวน์โหลด)…  รายงานข้อมูล FTES Summer คณะบริหารธุรกิจ

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES Summer คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES Summer คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES Summer คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES Summer วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

 

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS 
ภาคการศึกษาที่ 1 ณ วันที่  31 สิงหาคม  2561
ภาคการศึกษาที่ 2 ณ วันที่  30 มกราคม 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 2

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 2

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 2

 

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS 
ภาคการศึกษาที่ 1 ณ วันที่  31 พฤศจิกายน  2561
ภาคการศึกษาที่ 2 ณ วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2561

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS 
ภาคการศึกษาที่ 1 ณ วันที่  31 สิงหาคม  2561
ภาคการศึกษาที่ 2 ณ วันที่  30 มกราคม 2562

ข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2561

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

(ดาวน์โหลด)… รายงานข้อมูล FTES ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ESS 
ภาคการศึกษาที่ 1 ณ วันที่  31 สิงหาคม  2561
ภาคการศึกษาที่ 2 ณ วันที่  30 มกราคม 2562