กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-233-000 ต่อ 2400