กิจกรรม 7 ส.

     กิจกรรม 7 ส. กองนโยบายและแผน

     กิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยทําให้บุคลากรมีจิตสํานึกในการทํางานที่มีระเบียบ เรียบร้อย มีใจรักสถานที่ทํางานและมีความร่วมมือในการทํางานกับผู้อื่น ทําให้บรรยากาศในการทํางานดีขึ้น

ส1  สะสาง  “แยกให้ชัด ขจัดให้ออก”            
ส2  สะดวก  “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งาม”         
ส3  สะอาด  “น่าใช้  ใหม่เสมอ”             
ส4  สุขลักษณะ  “สุขกายสุขใจ”             
ส5  สร้างนิสัย  “ให้รักที่จะทำ 7ส”             
ส6  สวยงาม  “มีความลงตัว”           
ส7  สิ่งแวดล้อม  “ยึดหลัก 1A3R”           
     A   =   Avoid          หลีกเลี่ยงการใช้      
     R   =   Reduce        ลดการใช้ 
     R   =   Reuse          นำกลับมาใช้      
     R   =   Recycle        นำไปผลิตใหม่ 

 


ภาพกิจกรรม 7 ส.

วันที่ 15 ธันวาคม 2564