ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกองนโยบายและแผน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกองนโยบายและแผน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามแบบฟอร์มลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/Rq7lVrqKnR8ehkgt1