โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 วันที่ 17 พ.ค. 2560

ท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่นี่  https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnU093ZVozbmpvcG8?usp=sharing