ติดต่อสอบถาม

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ 044 233000 ต่อ 2400


  • งานบริหารงานทั่วไป  เบอร์โทรภายใน  (044 233000   ต่อ  2400)

  • งานงบประมาณและติดตามประเมินผล  เบอร์โทรภายใน  (044 233000   ต่อ  2440, 2435)

  • งานข้อมูลสารสนเทศ  เบอร์โทรภายใน  (044 233000   ต่อ  2460,2469)

  • งานวิเทศสัมพันธ์  เบอร์โทรภายใน  (044 233000   ต่อ  2450)

  • งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เบอร์โทรภายใน   (044 233000   ต่อ  2420,2468)