หน่วยงานภายใน

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

สำนักงานวิทยาเขต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานวิทยาเขต

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานวิทยาเขต

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการจัดการ