ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งดำเนินการตามนโยบาย ภายใต้กรอบคุณธรรม นำสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

 

ปณิธาน (Determination)

เน้นผลลัพธ์  สร้างคุณค่า  ทันเวลา  มองอนาคต

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

กองนโยบายและแผน มุ่งมั่นพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน ด้านแผนยุทธศาสตร์ จัดการงบประมาณ ข้อมูลสารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ นานาชาติ มุ่งสู่ Smart office

 

พันธกิจ (Mission)

1. วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำและประเมินผลความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

2. วิเคราะห์และขับเคลื่อนโครงสร้างสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณ และประเมินผลความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

4. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

5. สนับสนุนการบริการด้านวิเทศสัมพันธ์ และพัฒนาสู่ความเป็นสากล รองรับนานาชาติ

 

ค่านิยมหลัก

P          = Public Mind

เป็นผู้มีจิตสาธารณะ

L          = Learning for change

มีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

A          = Access Information

มีการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

N          = Need for Achievement

เป็นผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

I           = Internationalisation

มีความเป็นสากล

N          = New Generation Management

มีการบริหารจัดการยุคใหม่

G          = Good Governance

มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล