ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

กองนโยบายและแผน

ปรัชญา (Philosophy)

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาที่ผาสุขอย่างยั่งยืน

 

ปณิธาน (Determination)

เน้นผลลัพธ์  สร้างคุณค่า  ทันเวลา  มองอนาคต

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

กองนโยบายและแผน เป็นผู้นำในการวางแผนยุทธศาสตร์กำหนดนโยบายการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งสัมฤทธิ์บนข้อมูลสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานและการวิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ (Mission)

1.ประสานงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2.วิเคราะห์แผนงานและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

3.ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

4.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

5.สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์

 

ค่านิยมหลัก (Main values)

P        =        Public Mind                                เป็นผู้มีจิตสาธารณะ

L        =        Learning for change                   มีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

A        =        Accountability                             มีการทำงานที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ

N        =        Need for Achievement               เป็นผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues)

1.ยกระดับสมรรถนะการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2.สร้างเสริม Happy workplace and Green Office

3.สนับสนุนการจัดองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

4.พัฒนาระบบการทำงานเพื่อรองรับระบบดิจิทัล (E – University)

5.สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

เป้าประสงค์ (Goals)

1.เพื่อยกระดับคุณภาพงานด้านบริหารงานทั่วไป นโยบายและแผน งบประมาณและติดตามประเมิลผล สารสนเทศเพื่อการบริหาร และวิเทศสัมพันธ์

2.เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

3.เพื่อสนับสนุนการแลกเปลียน เรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รองรับ E-University

5.เพื่อน้อมนำพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน