หน่วยงานในสังกัด

งานบริหารงานทั่วไป

 • แผนกงานธุรการกอง

งานงบประมาณและติดตามประเมินผล

 • แผนกงานงบประมาณเงินแผ่นดิน

 • แผนกงานงบประมาณเงินรายได้

 • แผนกงานประเมิลผลและรายงาน

งานข้อมูลสารสนเทศ

 • แผนกงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย

 • แผนกงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย

งานวิเทศสัมพันธ์

 • แผนกงานบริหารงานวิเทศสัมพันธ์

 • แผนกงานบริหารงานระหว่างประเทศ

 • แผนกงานสารนิเทศ

งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

 • แผนกงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

 • แผนกงานประมวลผลยุทธศาสตร์

 • แผนกงานวิเคราะห์โครงสร้างสถาบัน