หน่วยงานในสังกัด

งานบริหารงานทั่วไป

 • แผนกงานธุรการกอง

งานงบประมาณและติดตามประเมินผล

 • แผนกงานงบประมาณเงินแผ่นดิน
 • แผนกงานงบประมาณเงินรายได้
 • แผนกงานประเมิลผลและรายงาน

งานข้อมูลสารสนเทศ

 • แผนกงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
 • แผนกงานเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย

งานวิเทศสัมพันธ์

 • แผนกงานบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
 • แผนกงานบริหารงานระหว่างประเทศ
 • แผนกงานสารนิเทศ

งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

 • แผนกงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
 • แผนกงานประมวลผลยุทธศาสตร์
 • แผนกงานวิเคราะห์โครงสร้างสถาบัน

ศูนย์ศึกษานานาชาติ

 • แผนกงานบริหารงานทั่วไป
 • แผนกงานอาเซียน
 • แผนกงานภาษา