การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) (9-10 มี.ค.58)

>> เอกสารประกอบการอบรม-PART-9-10-มี.ค.-58 Download

>> PART-2557 Download