แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ วันที่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๘   งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ได้จัดส่งรูปเล่มไปยังหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๖๐) ภายในเดือน มกราคม  ๒๕๕๘

>> Pages-from-1-40 Download

>> Pages-from-41-82 Download