คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ วันที่ในการเผยแพร่ ๑๒  มกราคม ๒๕๕๘  เอกสารฉบับจริง งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ได้จัดส่งไปยังหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๖๐) ภายในเดือน มกราคม ๒๕๕๘ Download