รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2556

01-ปก-คำนำ-สารบัญ-ปี-56 Download

02-ส่วนที่-1-ปี-56 Download

03-ส่วนที่-2-ปี-56 Download

04-ส่วนที่-3-องค์-1-14-sar-ปีการศึกษา-2556 Download

05 ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน Download