โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผนสู่องค์กรยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2561 กองนโยบายและแผนดำเนินการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผนสู่องค์กรยุคดิจิทัล ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก(ลานนา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: (STeP) จังหวัดเชียงใหม่

อบรม 1&2_190111_0073 อบรม 1&2_190111_0074 อบรม 1&2_190111_0075อบรม 1&2_190111_0007 อบรม 1&2_190111_0011 อบรม 1&2_190111_0077อบรม 1&2_190111_0017 อบรม 1&2_190111_0020 อบรม 1&2_190111_0030 อบรม 1&2_190111_0027 อบรม 1&2_190111_0029 อบรม 1&2_190111_0035อบรม 1&2_190111_0080 อบรม 1&2_190111_0081 อบรม 1&2_190111_0083KM @เหนือ_181228_0068 KM @เหนือ_181228_0069 KM @เหนือ_181228_0071KM @เหนือ_181228_0072 KM @เหนือ_181228_0073 KM @เหนือ_181228_0076KM @เหนือ_181228_0006 KM @เหนือ_181228_0007 KM @เหนือ_181228_0032 KM @เหนือ_181228_0039 KM @เหนือ_181228_0046 KM @เหนือ_181228_0049 KM @เหนือ_181228_0051 KM @เหนือ_181228_0056 KM @เหนือ_181228_0058  KM @เหนือ_181228_0016KM @เหนือ_181228_0064 KM @เหนือ_181228_0067