ขอเชิญชวนบุคลากรกองนโยบายและแผน และผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน มทร.อีสาน ระยะ 5ปี (2560-2564)

 

  • ร่างแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน 2560-2564 Download

  • แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ Download