ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ระดับสำนักงานอธิการบดี(ภายใน)

กำนดการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ขอความร่วมมื่อบุคลากรกองนโยบายและแผนทุกท่านและทุกงาน

ดำเนินการให้ความร่วมมือเข้ารับการตวรจ 7ส โดยพร้อมเพียงกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน…