เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

วันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A  ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

แบบประเมินออนไลน์

1. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

2. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

เอกสารประกอบโครงการ

1. การติดตั้งแอพพลิเคชั่น (IE Tab) เพื่อใช้งานระบบฯ ผ่านเบราเซอร์ Google Chrome ดาวน์โหลด

1.1 ลิงค์ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น (IE Tab) https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd/related

2. การตั้งค่า Trusted site  เพื่อใช้งานระบบฯ ผ่านเบราเซอร์ Internet Explorer ดาวน์โหลด