กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)” ปีงบประมาณ 2560

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน”วันที่ 8 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยท่าน ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ราตรี  เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)”

       _MG_6276