เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

1. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์มโครงการบูรณาการ ดาวน์โหลด

5. ตัวอย่างโครงการบูรณาการ  ดาวน์โหลด

6. ปฏิทิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ศูนย์กลาง มทร.อีสาน)ดาวน์โหลด

7. ปฏิทิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิทยาเขต) ดาวน์โหลด

ความเชื่อมโยงบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด