วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ

วันที่ 17 พฤษถาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560″ และวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 “โครงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.อีสาน ระยะ 4 ปี” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36 มทร.อีสาน

          25600518_170519_0004 25600518_170519_0018

          25600518_170519_0031 25600518_170519_0037

          25600518_170519_0045 25600518_170519_0068

          25600518_170519_0076 25600518_170519_0079

                                            18485658_10209974628584552_3683536109836976360_n