โครงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี วันที่ 18-19 พ.ค. 2560

ท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnYy1WY19BMjU5UUk?usp=sharing