โครงการอบรมการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างหรือจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการอบรมการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างหรือจัดตั้งหน่วยงาน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เอกสารประกอบการอบรม

โครงสร้างหน่วยงาน (ผศ.วิชยุทธ จันทะรี)

เสนอโครงสร้าง(นายรุจิภาส)