คำสั่งอบรม/สัมมนา/ประชุม ปีงบประมาณ 2560

คำสั่ง มทร.อีสาน 0639/2560 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการ “การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรใหม่” ครั้งที่ 2 (น.ส.เมวียา) downloa

คำสั่ง มทร.อีสาน 0373/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ (นางสุมัธยา) download

ประกาศ ที่ อพ.สธ.162/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มทร.อีสาน (ผอ.กนผ) download

คำสั่ง มทร.อีสาน ที่ 0189/2560 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการบริหารพัสดุขั้นสูงฯ (นางจุรีรัตน์ น.ส.ศศิพัชร์ น.ส.ปณิธาน น.ส.วรรณทิญา) download

คำสั่ง มทร.อีสาน ที่ 0261/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (บุคลากร กนผ. ทุกคน) download

คำสั่ง มทร.อีสาน ที่ 0159/2560 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทร.อีสาน เกี่ยวกับกฎหมาย เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา” (นางสุมัธยา ผศ.พวงผกา นางเจนจิรา นางจันทร์เพ็ญ น.ส.ปณิธาน น.ส.กมลทิพย์ น.ส.ปภัทร์สิริ) download

คำสั่ง มทร.อีสาน 2014/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการร่วมจิตน้อมเกล้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มทร.อีสาน ประจำปี 2560 (ผอ.กนผ) download

คำสั่ง มทร.อีสาน 2278/2559 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร” มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2559 (นางเจนจิรา น.ส.ยุพิน) download