ไฟล์นำเสนอการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ไฟล์นำเสนอการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1.มทร.ตะวันออก-Logistics-and-Supply-Chain-4.0-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

2.มทร.พระนคร-Digital-Economy-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

3.มทร.รัตนโกสินทร์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

4.มทร.ล้านนาSocial Engagement 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

5.มทร.ศรีวิชัยประชุมReteat-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

6.มทร.อีสาน ระบบขนส่งทางราง 16-17 ธ.ค. 59 นครปฐม

7.มทร.ธัญบุรี-เกษตรอาหาร-ครูช่าง-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

8.มทร.สุวรรณภูมิ  โครงการบริหารจัดการน้ำ 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

9.มทร.กรุงเทพ อากาศยาน-Social Enterprise 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

สรุปผลการประชุม-16-17-12-59-เสนอ-CEO-สภา.pdf

สรุปผลการประชุม-16-17-12-59-เสนอ-CEO-สภา.ppt