การจัดตั้งหน่วยงานใหม่

capture

1. โครงสร้าง ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-ฉบับเล่มจริง Download

2. ขั้นตอนการเสนอปรับปรุงโครงสร้างองค์กร Download

3. แบบฟอร์มการจัดตั้งหน่วยงานใหม่

  • แบบฟอร์ม – ส่วนที่ 1 ภาพรวมมหาวิทยาลัย Download

  • แบบฟอร์ม – ส่วนที่ 2 หน่วยจัดการเรียนการสอน Download

  • แบบฟอร์ม – ส่วนที่ 2 หน่วยไม่จัดการเรียนการสอน Download