คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพํฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560ฯ

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพํฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

manual3

manual3