โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล

งานสารสนเทศฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูลของทุกวิทยาเขต ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 19-213 ชั้น 2  อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

       อบรมฐานข้อมูล 050859_2131 อบรมฐานข้อมูล 050859_7562 อบรมฐานข้อมูล 050859_3535

อบรมฐานข้อมูล 050859_1023 อบรมฐานข้อมูล 050859_2357 อบรมฐานข้อมูล 050859_486

อบรมฐานข้อมูล 050859_1379 อบรมฐานข้อมูล 050859_4422 อบรมฐานข้อมูล 050859_1234

อบรมฐานข้อมูล 050859_3294 อบรมฐานข้อมูล 050859_2080 อบรมฐานข้อมูล 050859_3087