การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แผนภูมิความเชื่อมโยง แก้ไข 1 มี.ค.2559