กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน”วันที่ 28-29 เม.ย.59 ณ ปันธารารีสอร์ท ้เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

สัมมนา KM กนผ._1969 สัมมนา KM กนผ._6511 สัมมนา KM กนผ._6504 สัมมนา KM กนผ._2096 สัมมนา KM กนผ._2110 สัมมนา KM กนผ._7052 สัมมนา KM กนผ._5490 สัมมนา KM กนผ._5014 สัมมนา KM กนผ._3530 สัมมนา KM กนผ._2016 สัมมนา KM กนผ._3780 สัมมนา KM กนผ._7081 สัมมนา KM กนผ._6974 สัมมนา KM กนผ._5613 สัมมนา KM กนผ._9711 สัมมนา KM กนผ._1343 สัมมนา KM กนผ._4697 สัมมนา KM กนผ._4100 สัมมนา KM กนผ._4904 สัมมนา KM กนผ._2203 สัมมนา KM กนผ._7181 สัมมนา KM กนผ._8485