โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 10 พ.ย. 2558

 

Time Line PDF

Time Line Word

Action plan PDF

Action plan  Word 

ดาวน์โหลด Powerpoint