การจัดการความรู้ (KM) ความหมายที่แท้จริงของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ (KM) ความหมายที่แท้จริงของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงการจัดประชุม อบรมธรรมดา เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการนำคนที่ปฏิบัติงานจริงมาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดกระบวนการทำงานกันโดยเน้นการนำวิธีการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและการเปิดใจ เพื่อปรับเปลี่ยนนำวิธีการที่ดีสามารถเข้ากับงานของตนเองไปใช้ได ้เนื่องจากการจัดการความรู้นั้นไม่มีหลักสูตรตายตัวจึงไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้การประยุกษ์ใช้ จึงเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ อย่าลืมว่าทุกส่วนขององค์กรมีความสำคัญทั้งสิ้น ก็เหมือนกับนิ้วมือของคนเราลองคิดดูว่าถ้าเราขาดนิ้วก้อยซึ่งหลายคนคิดว่า ไม่สำคัญจะไม่สามารถพิมพ์pคอมพิวเตอร์ได้เร็วเท่าเดิมทุกคนในองค์กรจึงควรคิดอยู่เสมอว่าถ้าองค์กรอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ด้วยเช่นกัน