การจัดการความรู้ KM

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ” ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

  • การเผยแพร่องค์ความรู้ กองนโยบายและแผน มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ” ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบ

  • องค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รายละเอียด

  • การจัดการความรู้ (KM) ทำไมเราต้องทำการจัดการความรู้ รายละเอียด

  • การจัดการความรู้ (KM) ความหมายที่แท้จริงของการจัดการความรู้ รายละเอียด

  • การจัดการความรู้ (KM) “โมเดลปลาทู” รายละเอียด

  • การจัดการความรู้ (KM) คืออะไร รายละเอียด