การประกันคุณภาพการศึกษา

  • ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา Download
  • คู่มือโครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน มทร.อีสานปี 2551 Download
  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปี 2551 Download
  • กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 Download
  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 Download