เอกสารแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ง.8 ปรับปรุงล่าสุด (6 มิย.2561)

  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ง.8 ปรับปรุงล่าสุด (6 มิย.2561)  Download

หมายเหตุ : สำหรับใช้งานนอกระบบเท่านั้น

แบบฟอร์มโครงการและเอกสารประกอบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง

  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ง.8 Download

  • แบบ ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ Download

  • แบบ ง.5 รายละเอียดค่าชี้แจงสิ่งก่อสร้าง Download

  • เอกสารประกอบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงโครงการ Download

แบบฟอร์มโครงการ ง.8(สำหรับใช้งานนอกระบบ ปรับปรุง 31 พ.ค. 61)

  • แบบฟอร์มโครงการง.8(สำหรับใช้งานนอกระบบ ปรับปรุง 31 พ.ค. 61) Download

แบบฟอร์มโครงการ ง.8 ปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์มโครงการ ง.8 ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มบริการข้อมูล

แบบฟอร์มบริการข้อมูลDownload

แบบเสนอโครงการ ง.8 ฉบับปรับปรุงล่าสุด 11 พ.ย. 2559

แบบเสนอโครงการ ง.8 ฉบับปรับปรุงล่าสุด 11 พ.ย. 2559

การจัดตั้งหน่วยงานใหม่

capture

1. คู่มือโครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน มทร.อีสาน Download

2. ขั้นตอนการเสนอปรับปรุงโครงสร้างองค์กร Download 

3. แบบฟอร์มการจัดตั้งหน่วยงานใหม่

  • แบบฟอร์ม – ส่วนที่ 1 ภาพรวมมหาวิทยาลัย Download

  • แบบฟอร์ม – ส่วนที่ 2 หน่วยจัดการเรียนการสอน Download

  • แบบฟอร์ม – ส่วนที่ 2 หน่วยไม่จัดการเรียนการสอน Download

แบบฟอร์มการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระยะที่ ๒

แบบฟอร์มการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ไฟล์ แบบติดตามKPI2559

แบบฟอร์มการเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ/สำนักหรือเทียบเท่า

แบบฟอร์มการเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ/สำนักหรือเทียบเท่า Download

แบบฟอร์ม ง.8 ฉบับใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบฟอร์ม ง.8 ฉบับใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 Download

แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงาน Download

แบบรายงานการเข้ารับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรกองนโยบายและแผน

แบบรายงานการเข้ารับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรกองนโยบายและแผน Download

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ Download

แบบฟอร์มตารางความสอดคล้องของโครงการกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มตารางความสอดคล้องของโครงการกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา Download

แบบฟอร์มตารางความสอดคล้องของโครงการกับตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มตารางความสอดคล้องของโครงการกับตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย Download

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ – สงป.301

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ – สงป.301 Download

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 Download

รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย 2558

รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย 2558 Download

เอกสารภาระงาน

เอกสารภาระงาน Download