ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผนสู่องค์กรยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2561 กองนโยบายและแผนดำเนินการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผนสู่องค์กรยุคดิจิทัล ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก(ลานนา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: (STeP) จังหวัดเชียงใหม่

อบรม 1&2_190111_0073 อบรม 1&2_190111_0074 อบรม 1&2_190111_0075อบรม 1&2_190111_0007 อบรม 1&2_190111_0011 อบรม 1&2_190111_0077อบรม 1&2_190111_0017 อบรม 1&2_190111_0020 อบรม 1&2_190111_0030 อบรม 1&2_190111_0027 อบรม 1&2_190111_0029 อบรม 1&2_190111_0035อบรม 1&2_190111_0080 อบรม 1&2_190111_0081 อบรม 1&2_190111_0083KM @เหนือ_181228_0068 KM @เหนือ_181228_0069 KM @เหนือ_181228_0071KM @เหนือ_181228_0072 KM @เหนือ_181228_0073 KM @เหนือ_181228_0076KM @เหนือ_181228_0006 KM @เหนือ_181228_0007 KM @เหนือ_181228_0032 KM @เหนือ_181228_0039 KM @เหนือ_181228_0046 KM @เหนือ_181228_0049 KM @เหนือ_181228_0051 KM @เหนือ_181228_0056 KM @เหนือ_181228_0058  KM @เหนือ_181228_0016KM @เหนือ_181228_0064 KM @เหนือ_181228_0067

กิจกรรม Big Cleaning Day

 

BCD-2561

27818 27820 54095_New S__5079060 S__5079061 S__5079063 S__5079064 S__63766531

 

 

 

 

บุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วม “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน”

บุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วม “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน” เมื่อวันที่15 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ A สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้

 อบรมGoogleDrive_180320_0013 อบรมGoogleDrive_180320_0027 อบรมGoogleDrive_180320_0029อบรมGoogleDrive_180320_0023 อบรมGoogleDrive_180320_0010 อบรมGoogleDrive_180320_0012 อบรมGoogleDrive_180320_0025 อบรมGoogleDrive_180320_0019 อบรมGoogleDrive_180320_0016 อบรมGoogleDrive_180320_0007อบรมGoogleDrive_180320_0001 อบรมGoogleDrive_180320_0002อบรมGoogleDrive_180320_0005

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน ครั้งที่8

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สัมมนาเครือข่าย_180205_0065สัมมนาเครือข่าย_180205_0085สัมมนาเครือข่าย_180205_0066สัมมนาเครือข่าย_180205_0080 สัมมนาเครือข่าย_180205_0075 สัมมนาเครือข่าย_180205_0074 สัมมนาเครือข่าย_180205_0073สัมมนาเครือข่าย_180205_0240สัมมนาเครือข่าย_180205_0239สัมมนาเครือข่าย_180205_0267สัมมนาเครือข่าย_180205_0269สัมมนาเครือข่าย_180205_0274สัมมนาเครือข่าย_180205_0275

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)” ประจำปีงบประมาณ 2561

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน”วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดราชบุรี

29 พ.ย.60_171204_0148 29 พ.ย.60_171204_0151 kmราชบุรี_171204_0119 kmราชบุรี_171204_0055 kmราชบุรี_171204_0071 kmราชบุรี_171204_0105 kmราชบุรี_171204_0108 kmราชบุรี_171204_0109 kmราชบุรี_171204_0113 29 พ.ย.60_171204_0127 29 พ.ย.60_171204_0164 kmราชบุรี_171204_0043 kmราชบุรี_171204_0047 kmราชบุรี_171204_0062 kmราชบุรี_171204_0064 kmราชบุรี_171204_0069 kmราชบุรี_171204_0077 kmราชบุรี_171204_0081 kmราชบุรี_171204_0082 kmราชบุรี_171204_0087 kmราชบุรี_171204_0093 kmราชบุรี_171204_0097 kmราชบุรี_171204_0111 29 พ.ย.60_171204_0132 29 พ.ย.60_171204_0193 29 พ.ย.60_171204_0188 29 พ.ย.60_171204_0199 29 พ.ย.60_171204_0200 kmราชบุรี_171204_0218 kmราชบุรี_171204_0220 kmราชบุรี_171204_0221 kmราชบุรี_171204_0224 kmราชบุรี_171204_0257 kmราชบุรี_171204_0258 kmราชบุรี_171204_0261 29 พ.ย.60_171204_0173 29 พ.ย.60_171204_0212 kmราชบุรี_171204_0207 kmราชบุรี_171204_0138 kmราชบุรี_171204_0206 kmราชบุรี_171204_0137 kmราชบุรี_171204_0136 kmราชบุรี_171204_0134 kmราชบุรี_171204_0133 kmราชบุรี_171204_0131 kmราชบุรี_171204_0130 kmราชบุรี_171204_0123 kmราชบุรี_171204_0122 171204_0118

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)” ปีงบประมาณ 2560

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน”วันที่ 8 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยท่าน ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ราตรี  เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)”

       _MG_6276            

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ

วันที่ 17 พฤษถาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560″ และวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 “โครงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.อีสาน ระยะ 4 ปี” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36 มทร.อีสาน

          25600518_170519_0004 25600518_170519_0018

          25600518_170519_0031 25600518_170519_0037

          25600518_170519_0045 25600518_170519_0068

          25600518_170519_0076 25600518_170519_0079

                                            18485658_10209974628584552_3683536109836976360_n

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

“ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ”

ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ  บริเวณคุรุสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สงกรานต์60_170404_0151 สงกรานต์60_170404_0142 สงกรานต์60_170404_0271 สงกรานต์60_170404_0140

สงกรานต์60_170404_0059 สงกรานต์60_170404_0036 สงกรานต์60_170404_0075 สงกรานต์60_170404_0144 สงกรานต์60_170404_0017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล

งานสารสนเทศฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูลของทุกวิทยาเขต ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 19-213 ชั้น 2  อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

       อบรมฐานข้อมูล 050859_2131 อบรมฐานข้อมูล 050859_7562 อบรมฐานข้อมูล 050859_3535

อบรมฐานข้อมูล 050859_1023 อบรมฐานข้อมูล 050859_2357 อบรมฐานข้อมูล 050859_486

อบรมฐานข้อมูล 050859_1379 อบรมฐานข้อมูล 050859_4422 อบรมฐานข้อมูล 050859_1234

อบรมฐานข้อมูล 050859_3294 อบรมฐานข้อมูล 050859_2080 อบรมฐานข้อมูล 050859_3087

กนผ.ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมกับกองกลาง ปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

14 กรกฎาคม 2559 กนผ.ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ที่วัดมาบมะค่า ต.หนองระเวียง และร่วมกับกองกลาง ปลูกต้นไม้ เพิ่มความเขียวขจี ให้กับศูนย์การศึกษาหนองระเวียง …

แห่เทียน ปลูกป่า _9135 แห่เทียน ปลูกป่า _9342 แห่เทียน ปลูกป่า _3632

แห่เทียน ปลูกป่า _8507แห่เทียน ปลูกป่า _9209แห่เทียน ปลูกป่า _7742แห่เทียน ปลูกป่า _682แห่เทียน ปลูกป่า _2515

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART) วันที่ 3 พ.ค. 2559

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

อบรม Part 3พ.ค.59_4631 อบรม Part 3พ.ค.59_9537 อบรม Part 3พ.ค.59_4241 อบรม Part 3พ.ค.59_3260 อบรม Part 3พ.ค.59_3794 อบรม Part 3พ.ค.59_6450 อบรม Part 3พ.ค.59_681 อบรม Part 3พ.ค.59_7690 อบรม Part 3พ.ค.59_5854 อบรม Part 3พ.ค.59_7956 อบรม Part 3พ.ค.59_477 อบรม Part 3พ.ค.59_1079 อบรม Part 3พ.ค.59_961

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน”วันที่ 28-29 เม.ย.59 ณ ปันธารารีสอร์ท ้เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

สัมมนา KM กนผ._1969 สัมมนา KM กนผ._6511 สัมมนา KM กนผ._6504 สัมมนา KM กนผ._2096 สัมมนา KM กนผ._2110 สัมมนา KM กนผ._7052 สัมมนา KM กนผ._5490 สัมมนา KM กนผ._5014 สัมมนา KM กนผ._3530 สัมมนา KM กนผ._2016 สัมมนา KM กนผ._3780 สัมมนา KM กนผ._7081 สัมมนา KM กนผ._6974 สัมมนา KM กนผ._5613 สัมมนา KM กนผ._9711 สัมมนา KM กนผ._1343 สัมมนา KM กนผ._4697 สัมมนา KM กนผ._4100 สัมมนา KM กนผ._4904 สัมมนา KM กนผ._2203 สัมมนา KM กนผ._7181 สัมมนา KM กนผ._8485

กนผ. ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.อีสาน 59

กนผ. ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.อีสาน 59

สงกรานต์ มทร.อีสาน59_8653 166206 166205 S__4530260 สงกรานต์ มทร.อีสาน59_5589 สงกรานต์ มทร.อีสาน59_779 S__4530268 S__4530264 S__4530265 S__4530263 สงกรานต์ มทร.อีสาน59_9914 สงกรานต์ มทร.อีสาน59_3626 S__4530258 สงกรานต์ มทร.อีสาน59_3573 สงกรานต์ มทร.อีสาน59_3163 สงกรานต์ มทร.อีสาน59_4584 สงกรานต์ มทร.อีสาน59_8471 สงกรานต์ มทร.อีสาน59_723  สงกรานต์ มทร.อีสาน59_1843 สงกรานต์ มทร.อีสาน59_7351

 

ภาพการประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ฯ และกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

ภาพการประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ฯ และกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

รูปภาพฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดอบรมระบบค้นหาและจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (e-Document) วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556

DSC_0400 DSC_0399 DSC_0398 DSC_0397 DSC_0395 DSC_0394 DSC_0393 DSC_0391 DSC_0389 DSC_0388 DSC_0387 DSC_0386 DSC_0385 DSC_0384

รูปภาพฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดอบรมระบบค้นหาและจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (e-Document) วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556

รูปภาพฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดอบรมระบบค้นหาและจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (e-Document) วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556