แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 Download

  • แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download

  • แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Download

คำรับรองปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาตร์ มทร.อีสาน พ.ศ. 2562

คำรับรองปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาตร์ มทร.อีสาน พ.ศ. 2562  Download