ข่าวกิจกรรม

บุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วม “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน”

บุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วม “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน” เมื่อวันที่15 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ A สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้

 อบรมGoogleDrive_180320_0013 อบรมGoogleDrive_180320_0027 อบรมGoogleDrive_180320_0029อบรมGoogleDrive_180320_0023 อบรมGoogleDrive_180320_0010 อบรมGoogleDrive_180320_0012 อบรมGoogleDrive_180320_0025 อบรมGoogleDrive_180320_0019 อบรมGoogleDrive_180320_0016 อบรมGoogleDrive_180320_0007อบรมGoogleDrive_180320_0001 อบรมGoogleDrive_180320_0002อบรมGoogleDrive_180320_0005

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน ครั้งที่8

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สัมมนาเครือข่าย_180205_0065สัมมนาเครือข่าย_180205_0085สัมมนาเครือข่าย_180205_0066สัมมนาเครือข่าย_180205_0080 สัมมนาเครือข่าย_180205_0075 สัมมนาเครือข่าย_180205_0074 สัมมนาเครือข่าย_180205_0073สัมมนาเครือข่าย_180205_0240สัมมนาเครือข่าย_180205_0239สัมมนาเครือข่าย_180205_0267สัมมนาเครือข่าย_180205_0269สัมมนาเครือข่าย_180205_0274สัมมนาเครือข่าย_180205_0275